RODO

Szanowni Państwo,
W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie” „RODO”), e-paramedic.pl Mariusz Andrzejczak  („e-paramedic.pl”) przekazuje informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Jak przetwarzamy dane osobowe:

Jako, e-paramedic.pl w świetle przepisów jesteśmy administratorem danych osobowych klientów będących osobami fizycznymi, co oznacza to, iż odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

1. Cel przetwarzania, podstawa przetwarzania danych osobowych oraz okres przechowywania.
Dane osobowe klientów pozyskane przy zawieraniu umów lub składaniu oraz realizacji zamówień, a także uzyskane w trakcie ich trwania lub realizacji wykorzystujemy w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych
Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać wyłącznie przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane.
2. Udostępnienie danych osobowych:
Dane osobowe mogą być udostępniane przez administratora podmiotom i organom, którym e-paramedic.pl jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od e-paramedic.pl danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Przekazywanie danych osobowych do Państwa trzeciego:
Kuźnia Sułkowice jako administrator nie przekazuje danych poza obszar EOG.
4. Przysługujące uprawnienia:
I. W związku z przetwarzaniem przez e-paramedic.pl danych osobowych, przysługują osobom, których dane są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia następujące uprawnienia:
1. prawo dostępu do danych osobowych,
2. prawo do sprostowania danych osobowych,
3. prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), osoba, której dane dotyczą może wskazać zakres i okoliczności uzasadniające wnioskowane usunięcie danych np. dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. Prawo do usunięcia danych może być zrealizowane w przypadkach, gdy administrator nie ma podstaw prawnych do przetwarzania danych.
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą wskazuje, że wystąpiły przesłanki określone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania jej danych np. administrator nie potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych.
5.prawo do przenoszenia danych, do innego administratora.
II. Każdy wniosek dotyczący realizacji przysługujących uprawnień dot. przetwarzania danych będzie wymagał indywidualnego rozpatrzenia pod względem istniejących podstaw dla przetwarzania danych, celu i zakresu ich przetwarzania. W celu skorzystania z wskazanych praw mogą Państwo zgłosić się do siedziby e-paramedic.pl lub przesłać wniosek na adres listownie lub drogą elektroniczną.
5. Skarga:
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. https://www.giodo.gov.pl/

Informację dotyczące RODO mogą być aktualizowane, w związku z tym zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej.